วิชาเทคโนโลยีการศึกษา


ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

คำอธิยายรายวิชา
                  ศึกษาความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประเภทของสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผลและการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอนฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพชั้นเรียน
  
จุดประสงค์
          เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในวิชานี้แล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังนี้
               1. อธิบายถึงความหมาย หลักการ และแนวทางของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้กับการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเหมาะสม
              2. ประยุกต์วิธีระบบไปใช้กับการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันได้
              3. อธิบายความหมาย คุณค่า ประเภทของสื่อการเรียนการสอน วิการเลือกและการนำสื่อมาใช้กับการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
             4. อธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ หลักในการออกแบบกราฟฟิก และสามารถผลิตวัสดุกราฟิก เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
             5. อธิบายวิธีการ ขั้นตอน และสามารถแสดงเกี่ยวกับสื่อการสอนประเภทกิจกรรมได้
             6. ใช้ จัดเก็บ และการบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง
             7. อธิบายถึงแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตาม
พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ แนวโน้มของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตได้


แผนการสอน
สัปดาที่ 1 สภาพการศึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข / แนวทางการจัดการศึกษาตาม
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา / ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
       - ชี้แจงเนื้อหา วัตถุประสงค์วิชาเรียนและข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีเรียน การวัดและประเมินผลและแหล่งการเรียนรู้
       - ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
       - แบ่งกลุ่มอภิปรายปัญหาการศึกษาและแนวทางการแก้ไข ตัวแทนกลุ่มนำเสนอและร่วมกันอภิปรายสรุป
สัปดาห์ที่ 2 วิธีระบบ / การประยุกต์ใช้วิธีระบบกับการดำเนินงานทางการศึกษา
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีระบบ
        -   อภิปราย , สรุป
สัปดาห์ที่ 3 การสื่อสารทางการศึกษา / การประยุกต์ใช้การสื่อสารกับการเรียนการสอน
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้การสื่อสารกับกระบวนการเรียนการสอน
        -   อภิปราย , การศึกษาค้นคว้า
สัปดาห์ที่ 4 จิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน / จิตวิทยาการรับรู้ / จิตวิทยาการเรียนรู้ / จิตวิทยาพัฒนาการ
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   แบ่งกล่มอภิปรายจิตวิทยาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา
        -   แต่ละกล่มสรุปและนำเสนอด้วย Power Point
สัปดาห์ที่ 5 สื่อการเรียนการสอน / สื่อวัสดุ / สื่ออุปกรณ์ / สื่อกิจกรรม
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   อภิปราย
        -   การผลิตสื่อแต่ละประเภท
สัปดาห์ที่ 6 การออกแบบการเรียนการสอน
        -   ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน
        -   ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 7 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา / คอมพิวเตอร์ช่วนสอน (CAI)
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   สาธิตตัวอย่าง CAI
สัปดาห์ที่ 8 อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา / การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   นำเสนอตัวอย่างเว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
        -   ลงมือปฏิบัติสร้างเว็บบล็อคเพื่อการเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 9 การใช้เว็บบล็อกเพื่อการเรียนการสอน
        -   การฝึกทักษะการใช้เว็บบล็อกเพื่อเรียนการสอน
สัปดาห์ที่ 10 E-Learning
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   การศึกษารายบุคคลแบบ E-learning และทำรายงานการศึกษาค้นคว้า
สัปดาห์ที่ 11 การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blenden learning)
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   การสร้างบทเรียนเพื่อการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยการประยุกต์จากบทเรียน e-learning
สัปดาห์ที่ 12 การศึกษาทางไกล
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   การศึกษาค้นคว้า บันทึกไว้ในเว็บบล็อค
สัปดาห์ที่ 13 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   แบ่งกลุ่มศึกษาค้นคว้านำเสนอด้วย PowerPoint และเว็บบล็อค
สัปดาห์ที่ 14 เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต
        -   บรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
        -   แบ่งกล่มศึกษาค้นคว้าและนำเสนอด้วย Power Point และเว็บบล็อค
สัปดาห์ที่ 15 อภิปรายสรุปบทเรียน
       -   การสรุปการเรียนรู้โดยรวม ด้วย Power Ponit


การวัดและประเมินผล
        1. คะแนนระหว่างภาคเรียน
              1.1   รายงานเรื่องวิธีระบบ 5 คะแนน
              1.2   รายงานเรื่องการประยุกต์ใช้การสื่อสารฯ 10 คะแนน
              1.3   รายงานและนำเสนอด้วย Power Point 10 คะแนน
              1.4   ผลงานการผลิตสื่อสีไม้ 15 คะแนน
              1.5   รายงานเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน 5 คะแนน
              1.6   ผลงานการสร้างเว็บบล็อก 20 คะแนน
              1.7   รายงานเรื่อง E-learning 5 คะแนน
              1.8   รายงานเรื่องการเรียนรู้แบบผสมผสาน 5 คะแนน
              1.9   รายงานการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 5 คะแนน
              1.10 รายงานการศึกษาทางไกล 5 คะแนน
       2. คะแนนปลายภาคเรียน
               สอบปลายภาคเรียน 20 คะแนน


เกณ์การประเมินผล
              ระดับคะแนน 80 - 100 = A
              ระดับคะแนน 75 - 79 = B+
              ระดับคะแนน 70 - 74 = B
              ระดับคะแนน 65 - 69 = C+
              ระดับคะแนน 60 - 64 = C
              ระดับคะแนน 55 - 59 = D+
              ระดับคะแนน 50 - 54 = D
              ระดับคะแนน 0 - 49 = E